Cliëntenzorg

Uw zorg is onze zorg en bij elke stap staan we graag aan uw zijde. Het uitgangspunt daarbij is ‘zorg op maat’ en onze handen verlichten de taken die u als bewoner niet meer zelfstandig kunt doen. Zorg op maat is teamwerk waarbij verschillende disciplines samenwerken om u de meest geschikte zorg te bieden. Leidend voor de zorg die we leveren is de indicatie afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatie Zorg).

Afspraken worden vastgelegd in twee overeenkomsten.

Zorgovereenkomst
Met iedere cliënt die gebruik maakt van de diensten van Zorgcentrum Aelsmeer wordt een schriftelijke zorgovereenkomst gesloten. Daarin zijn afspraken gemaakt over de inhoud van de zorg en dienstverlening aan de cliënt, de voorwaarden, maar ook over de kosten.

Zorgleefplan

Om helderheid te geven over de te leveren zorg, wordt er ook een persoonlijk zorgleefplan opgesteld. Dit plan omschrijft alle afspraken over de verzorging en de behandeling. Het opstellen van dit document gebeurt in de eerste 6 weken die u in het zorgcentrum woont en samen met u en/of uw vertegenwoordiger. Ook hulp door familie en vrijwilligers krijgt een plaats in dit overzicht.

Het zorgplan beschrijft de volgende 4 domeinen:

  • Het mentaal welbevinden van de bewoner als persoon.
  • Het lichamelijke gevoel van welbevinden en gezondheid.
  • Daginvulling volgens eigen interesse en onderhouden van sociale contacten.
  • De woon- en leefomstandigheden

Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV-er)
Iedere bewoner heeft zijn eigen EVV-er (Eerste Verantwoordelijke Verzorgende). De EVV-er organiseert de hulp en is het aanspreekpunt voor uw vragen over wonen, zorg en welzijn. Tweemaal per jaar vindt met de bewoner een evaluatie plaats over de uitvoering van de afspraken in het zorgleefplan.

 

Vragen of meer informatie?
U kunt contact opnemen met de receptie en vragen naar
Manager Zorg & Welzijn
Telefoon: 0297-326050