VACATURE

Voorzitter Raad van Toezicht

Aalsmeer

Voorzitter Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Zorggroep Aelsmeer bestaat op dit moment uit 5 leden. Er wordt
op gelet dat zij gezamenlijk over de gewenste deskundigheden en kwaliteit beschikken om
integraal toezicht te kunnen houden op de resultaten en de zorg- en bedrijfsprocessen van
Zorggroep Aelsmeer.

Gewenst profiel
In verband met de maximale wettelijke termijn zal de huidige voorzitter aftreden. Hierdoor ontstaat een vacature voor een voorzitter met als aandachtsgebied Strategie en Huisvesting. De aanstelling zal plaatsvinden in de tweede helft van 2024.

Gelet op de eerder beschreven omgevingscontext van Zorggroep Aelsmeer en huidige samenstelling van de Raad van Toezicht, is de organisatie op zoek naar een lid die op zijn/haar expertisegebied een waardevolle aanvulling kan zijn voor de Raad en voor de organisatie.

Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
a. een voor de functie adequaat werk- en denkniveau;
b. bestuurlijke en /of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
c. affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting;
d. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
e. voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en de bestuurder ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
f. de capaciteit en de mentaliteit om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
g. het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de bestuurder te beoordelen;
h. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
i. het vermogen in teamverband te functioneren;
j. voldoende toewijding en beschikbaarheid;
k. kennis/affiniteit met de Christelijke levensbeschouwelijke leefwereld en respecteert deze.

Onverminderd de algemene profielschets beschikt de voorzitter van de Raad van Toezicht over specifieke eigenschappen en kwaliteiten, zoals:
a. het vermogen autoriteit en natuurlijk gezag uit te oefenen;
b. bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
c. intern een leidende rol kunnen vervullen;
d. extern een representatieve rol kunnen vervullen in het belang van de Stichting;
e. voldoende toewijding en beschikbaarheid;
f. enthousiasme en inspirerend.

Deskundigheidsprofiel voor de nieuwe voorzitter
Voor de positie van voorzitter zijn wij op zoek naar een kandidaat die naast de algemene- en specifieke profieleisen over de volgende ervaring en deskundigheid beschikt:
• Generalist met een brede en gedegen achtergrond, zowel qua opleiding als ervaring.
• Ervaring met (lokale) politieke en/of bestuurlijke besluitvorming, kennis van en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
• Ervaring als toezichthouder.
• Bekendheid en affiniteit met de (ouderen)zorg.
• Een visie, deskundigheid, persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen.
• Inzicht en overzicht ten aanzien van het geheel van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken en functie van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
• Vaardigheden inzake het vergadervoorzitterschap.
• Het vermogen een goede en persoonlijke werkrelatie met de directeur/bestuurder op te bouwen en te onderhouden.
• Bestuurlijke ervaring bijvoorbeeld bij een gemeente en/of overheid is een pré maar geen vereiste.
• Vermogen om mee te denken met de beleidsafwegingen van de Raad van Bestuur en daar  integer, onafhankelijk en kritisch op te reflecteren.
• Begrijpt en heeft (enige) kennis van de complexiteit van de zorg, de dilemma’s en de wisselwerking met de samenleving.

Kandidaten hebben bij voorkeur een band met de gemeente Aalsmeer of haar omgeving. Een positieve houding met betrekking tot de Christelijke identiteit van Zorggroep Aelsmeer helpt om deze mooie taak goed uit te kunnen oefenen.

Honorering
De bezoldiging van de leden van de RvT is gebaseerd op een percentage van de WNT. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een kilometervergoeding te declareren.

De Procudure

Geïnteresseerde kandidaten worden verzocht een motivatiebrief met CV per email te sturen aan:
RvT.ZCAelsmeer@gmail.com
t.a.v. de selectiecommissie
De sluitingsdatum voor de reacties is 20 juni 2024.

1e gespreksronde
De geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de formele
selectiecommissie. Deze commissie bestaat uit twee leden raad van Toezicht.
Deze gesprekken zullen naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in week 26.

2e gespreksronde
Voor de overgebleven kandidaat (of kandidaten) volgt een 2e gesprek met een nader te
bepalen afvaardiging.

Tot slot volgt er voor de te benoemen kandidaat een kennismakingsgesprek met de
Directeur/Bestuurder en uiteraard een kennismaking met de leden van de Raad van Toezicht met wie nog geen kennis is gemaakt. Ook volgen er kennismakingsgesprekken met de OR en de CR of een vertegenwoordiging daarvan.

De procedure zal worden afgesloten na het inwinnen van referenties.

Ga naar de inhoud