Corona evaluatie – Juli 2020

Vanaf februari tot heden is er veel gedaan om een eventuele besmetting met het corona virus weg te houden bij cliënten, medewerkers en vrijwilligers van Zorgcentrum Aelsmeer & Thuiszorg Aalsmeer. Nu er in Nederland versoepelingen zijn doorgevoerd en we in het Zorgcentrum weer bezoek kunnen ontvangen en de Thuiszorg en Huishouding weer bijna als vanouds kunnen werken, hebben we met elkaar een evaluatie uitgevoerd. Wat ging er goed en wat kan er beter. We willen leren van onze ervaringen. Hierbij geven we een samenvatting van onze bevindingen.

Dankbaar

Allereerst zijn wij zeer dankbaar dat wij geen uitbraak van besmettingen in onze organisatie hebben gehad. En met het testen bij mogelijke ziekte, uitgebreide hygiëne maatregelen en onderlinge afstand bewaren, hopen wij dit zo te houden. In Aalsmeer zijn wel enkele mensen besmet geraakt en helaas ook mensen overleden, dit is gelukkig qua aantal betrokkenen beperkt gebleven.

Beleid

Wij volgen bij de landelijke richtlijnen die RIVM en GGD uitgeven en ook door onze koepelorganisatie Actiz worden ondersteund. Op basis van deze richtlijnen en adviezen bepalen wij onze werkwijzen. Vanaf het begin is een extra verpleegkundige aangetrokken om de adviezen duidelijk op te schrijven voor medewerkers en bewoners en de gewenste randvoorwaarden (beschermende middelen, materialen) te regelen. De werkwijzen en het beleid zijn periodiek ter toetsing voorgelegd aan de GGD. Het beleid is verwerkt in een draaiboek en in het kwaliteitshandboek opgenomen. Daarnaast zijn de medewerkers door de opleidingsfunctionaris actief benaderd en is scholing geboden over corona, hygiëne maatregelen en gebruik van de beschermende middelen. Ook is telefonisch aangesloten bij bestuurlijk regionaal overleg om de beleidskeuzes onderling te bespreken en door te voeren. De Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht zijn regelmatig via email/ updates geïnformeerd over de stand van zaken.

Geen bezoek

Het sluiten van de deuren voor bezoek is erg moeilijk geweest. Bewoners hebben het directe contact met hun dierbaren gemist. En familie heeft het persoonlijk contact gemist met de bewoners in het Zorgcentrum of de ouderen die zelfstandig wonen of in de inleun- en aanleunwoningen. Ook het inperken van bewegingsruimte en de vrijheid om zelf op pad te gaan, heeft helaas tot een minder goede conditie geleid. Wij hopen een volledige sluiting van deuren niet meer nodig te hebben. Op de afdelingen is een sterkere band ontstaan tussen de bewoners per afdeling en met de kleinere groep medewerkers. We hebben de inzet van medewerkers en vrijwilligers beperkt om het aantal verschillende contacten met bewoners zo klein mogelijk te houden. Dit heeft er toe geleid dat medewerkers extra taken kregen en de werkdruk hoger was. Tegelijkertijd zijn op de afdelingen wel nieuwe initiatieven ontstaan om met elkaar een gezellige tijd te hebben, dit heeft de sfeer positief beïnvloed.

Wij hebben allemaal mogen ervaren dat met bloemen, chocolade, tekeningen, kaarten, muziek en andere attenties zeer dierbare manieren zijn gevonden om ons toch verbonden te weten met elkaar. Dit is enorm gewaardeerd, zowel door de ouderen als de medewerkers. Met de telefoon, beeld bellen, skype en via de balkons of open deuren is contact onderhouden. Hierbij een speciaal woord van dank voor de vrijwilligers die extra telefoontjes hebben gedaan met ouderen in het Zorgcentrum of ontvangers van de maaltijden van Tafeltje Dek Je. En de bezoekruimte die eind april is gemaakt, heeft goed gewerkt als tijdelijke voorziening voor bezoek via een glazen wand. Elkaar op korte afstand zien was soms emotioneel maar gaf ook weer meer contact mogelijkheden. De scheidingswand houden we voorlopig in stand, voor de zekerheid.

Communicatie

Binnen de organisatie is vanaf februari extra overleg geweest, deels via digitale weg. Eerst dagelijks en later wat minder frequent. Dit was bedoeld om elkaar op de hoogte te houden en de stand van zaken te bespreken. En aangevuld met schriftelijke updates voor alle medewerkers. Deze regelmatige informatie uitwisseling en de openheid is goed gewaardeerd. Op de website, via Facebook en op Familienet is continue actuele informatie geplaatst. Veel naasten vonden dit prettig en informatief, we hebben echter ook gemerkt dat niet iedereen goed op de hoogte was van deze communicatie middelen. Deze informatie zullen we meer bekend maken. En we zullen vaker via de e-mail eerst verantwoordelijken informeren. De noodzakelijke snelheid van verandering in maatregelen is soms lastig geweest en heeft onrust veroorzaakt. In mei hebben we een stappenplan uitgewerkt, om per 2 weken de versoepeling aan te geven. Deze vorm is duidelijk gebleken. Maar het is ook soms als confronterend ervaren wanneer verruiming van maatregelen meer tijd vroeg dan we zouden willen.

Tot slot

Wij zijn best trots op de manier hoe we door deze (eerste) corona tijd heen zijn gekomen. Tegelijkertijd realiseren wij ons goed dat het corona virus niet verdwenen is en wij dus echt alert moeten blijven. Met elkaar, ouderen en hun naasten, vrijwilligers en medewerkers zullen we blijven werken aan een corona-vrije omgeving. Wanneer u als lezer een reactie wilt geven op deze evaluatie, kunt u een mail sturen naar: info@zorgcentrumaelsmeer.nl Wij zullen uw suggestie beantwoorden en kunnen mogelijke verbeteringen mogelijk doorvoeren.

Met vriendelijke groet,

Ellen Meily

Directeur – bestuurder

Zorgcentrum Aelsmeer & Thuiszorg Aalsmeer