Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Deze website bevat links naar andere websites die niet onder controle staan van Zorggroep Aelsmeer. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Dergelijke links zijn enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen.