Inleiding

Zorggroep Aelsmeer  (hierna: Zga) verleent zorg en ondersteuning aan
zowel ouderen met een somatische zorgvraag als zorgvragers met geheugenproblemen.
Wanneer u zorg van Zga ontvangt, vragen we u naar uw persoonsgegevens. Omdat we het belangrijk
vinden dat de uw privacy wordt gerespecteerd, behandelen we uw persoonsgegevens met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving die op het
verwerken van persoonsgegevens van toepassing is.

Zga is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 

U kunt Zga bereiken via info@zg-aelsmeer.nl of via telefoonnummer 0297-326050.
Omdat deze verklaring onderhevig is aan de geldende wet- en regelgeving, wordt de
privacyverklaring van tijd tot tijd aangepast. De laatste aanpassing is gedaan op 20 juni 2018. U kunt
altijd de laatste versie van de privacyverklaring inzien via de link Privacyverklaring, deze staat op de
pagina van het Kwaliteitshandboek op de website van Zga.

 

1.IDENTITEIT

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Zorggroep Aelsmeer verricht ten
behoeve van het verwerken van persoonsgegevens.

 

Bedrijfsgegevens:

Zorggroep Aelsmeer
Molenpad 2
1431 BZ Aalsmeer
Tel: 02970-326050
E-mail: info@zg-aelsmeer.nl
Website: www.zg-aelsmeer.nl
KvK: 412225869

 


 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Zorggroep Aelsmeer kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de\
diensten van onze organisatie Zorggroep Aelsmeer zal de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Verzekeringsgegevens
 • Gezondheidsgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Opleidingen en arbeidsverleden (uitsluitend bij personeel)

 

 1. Doel en grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens

Bewoners

Wanneer u zorg van ons ontvangt, zullen we naar uw persoonsgegevens vragen.
Sommige persoonsgegevens worden door derden bij ons aangeleverd. Deze persoonsgegevens
betreffen naast uw naam, adres, etc. ook identificatiegegevens, gegevens over uw gezondheid,
persoonlijke en fysieke kenmerken, psychische gegevens, leef(stijl)gewoonten, opleiding en vorming
beroep, vrijetijdsbestedeling en interesses. We verzamelen alléén die gegevens die rechtstreeks
betrekking hebben op uw zorgvraag en zorgverlening. Tevens verwerkt Zga  de persoonsgegevens
om u schriftelijk (per e-mail of per post) de factuur toe te kunnen sturen met betrekking tot verleende
zorg binnen het kader van de met u gesloten zorgovereenkomst. De persoonsgegevens
uit uw dossier kunnen ook gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld
als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt als u óf uw vertegenwoordiger hiervoor
toestemming heeft gegeven, in het kader van de getekende zorgovereenkomst, op grond van een
wettelijke bepaling of wanneer dit van vitaal belang voor u is. Daarnaast werkt Zga ook met een wachtlijst.
Mocht het zijn dat u een plek zoekt voor een eventuele toekomstige cliënt en
er is geen plek op de betreffende locatie, kan Zga met toestemming van u uw persoonsgegevens
bewaren om in de toekomst opnieuw contact met u op te kunnen nemen. Het gaat dan om uw
naam, telefoonnummer en of e-mailadres.

 

Vertegenwoordigers van bewoners

In bepaalde gevallen wordt de bewoner vertegenwoordigd door iemand anders, bijvoorbeeld
wanneer de bewoner zelf niet meer in staat is om zichzelf te vertegenwoordigen. In dat geval hebben
we uw gegevens nodig om te bepalen of u inderdaad de wettelijk vertegenwoordiger bent en wij
namens u zorg voor de bewoner kunnen verlenen. Uw gegevens worden alleen verzameld als u
hiervoor toestemming heeft gegeven, in het kader van de getekende zorgovereenkomst, op grond
van een wettelijke bepaling of wanneer dit van vitaal belang voor de bewoner is.

 

 

Contactpersonen

Om de zorgverlening goed, veilig en verantwoord te laten verlopen is het belangrijk dat wij
contactgegevens hebben van de contactpersonen van de bewoner. Wanneer u contactpersoon bent,
dan leggen wij alleen uw bereikbaarheidsgegevens en uw relatie tot de bewoner vast. Voor het
verzamelen van uw persoonsgegevens hebben wij uw toestemming nodig. Wanneer u de
toestemming intrekt zullen wij de verwerking van uw gegevens direct staken. Dit betekent dat u bij
ons dan niet langer bekend bent als contactpersoon van de bewoner.

 

Indiener van een klacht

Niet in alle gevallen verloopt de zorg zoals wij deze bedoeld hebben. Dit kan tot gevolg hebben dat u \\
namens een bewoner een klacht indient bij de klachten commissie. Wanneer u dit doet zullen we niet alleen de klacht, maar ook de bereikbaarheidsgegevens
en de relatie tot de bewoner namens wie de klager een klacht indient vastleggen.
Dit is belangrijk om de klacht op een goede manier af te kunnen handelen. Uw persoonsgegevens worden verzameld met als doel u over de
afhandeling van de klacht te informeren.

 

Sollicitanten

Wanneer u solliciteert op een vacature van Zorggroep Aelsmeer verzamelen wij gegevens van u die betrekking hebben op de vacature waarop u heeft gereageerd.
Dit betekent dat wij persoonsgegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum, geslacht, opleiding en vorming,
werkervaring, competenties en uw salarisindicatie verzamelen. Deze gegevens hebben wij nodig om
te beoordelen of u geschikt bent voor de vacature waarop u heeft gereageerd. Deze gegevens
worden met uw toestemming verzameld en verwerkt. Op het moment dat u reageert op een
vacature heeft u automatisch toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken.
Wanneer u uw toestemming voor de verwerking van deze gegevens intrekt zullen wij de gegevensverwerking staken. Dit heeft gevolgen voor uw sollicitatie, deze wordt
dan geannuleerd en uw gegevens worden vernietigd.

Als Zga vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal Zga u eerst
informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken.

 

 1. Bewaren van persoonsgegevens

Zga bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan voor het doel waarvoor de gegevens
verzameld zijn noodzakelijk is. Echter in die gevallen waarin op grond van wet- en regelgeving vereist
is dat persoonsgegevens langer bewaard dienen te worden, zal Zga deze gegevens gedurende deze
termijn bewaren.

 

Bewoner

Contactgegevens: gedurende één jaar na einde zorgverlening.
Medische gegevens: gedurende twintig jaar na einde zorgverlening.
Financiële gegevens m.b.t. declaraties van zorg: gedurende zeven jaar na einde zorgverlening.

Vertegenwoordigers

Contactgegevens: gedurende één jaar na einde vertegenwoordiging.

Contactpersonen

Contactgegevens: maximaal één jaar na einde zorgverlening.

Indiener van een klacht

Klacht: gedurende twee jaren na einde afhandeling klacht.
Contactgegevens: gedurende twee jaren na einde afhandeling klacht.

Sollicitanten

Contactgegevens: maximaal één jaar na besluit sollicitatie (afwijzing of aanname).
Sollicitatie (CV en motivatiebrief): maximaal één jaar na besluit sollicitatie (afwijzing of aanname).

 

5.1 DELEN MET DERDEN

cliënten

Zga schakelt bij de uitvoering van de zorg derden in. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer Zga derden
inschakelt voor de verwerking van gegevens in het Elektronisch Client Dossier (ECD). In dat geval
worden uw persoonsgegevens in opdracht van Zga door de leverancier verwerkt. De leverancier is
dan een ‘verwerker’. Zga heeft afspraken met haar leveranciers gemaakt om beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken zijn opgenomen in een
‘verwerkersovereenkomst’.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat Zga persoonsgegevens “deelt”, bijvoorbeeld bij een
samenwerking binnen de zorg. Voorbeelden hiervan zijn samenwerkingen met huisartsen,
apotheken, ziekenhuizen of wijkteams. Hiervoor geldt dat deze partijen zelf verantwoordelijk zijn
voor de beveiliging van de persoonsgegevens. Zga heeft hierover met deze partijen afspraken
gemaakt en deze opgenomen in een overeenkomst van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Op deze
manier zorgt Zga ervoor dat uw persoonsgegevens binnen deze samenwerking zo veilig mogelijk
worden verwerkt. Ook kan het voorkomen dat Zga- persoonsgegevens deelt met een extern bureau
dat de tevredenheid van onze cliënten meet en analyseert. Aan de hand van uw NAW- gegevens of
emailadres kan het bureau contact met u opnemen. U geeft voordien expliciet toestemming voor
het verstrekken van deze gegevens.

Op grond van wet- en regelgeving is het voor ons verplicht uw persoonsgegevens door te geven aan
overheidsorganisaties of andere instanties. Een voorbeeld hiervan is wanneer wij uw zorg declareren
bij een zorgverzekeraar. Wij sturen dan gegevens van u door zodat wij op grond van de
zorgverzekeringswet uw zorg vergoed krijgen. Belangrijk is dat wij alléén die gegevens doorgeven die
direct in relatie staan met de doorgifte. Medische gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke
toestemming doorgegeven en worden alléén doorgegeven indien wij hiertoe een wettelijke
verplichting hebben.

 

5.2 DELEN MET DERDEN

personeel

Zga heeft voor scholing die nodig is om medewerkers bevoegd te houden de functie uit te oefenen
een externe partij ingeschakeld die het administratieve gedeelte voor ons afhandelt. Zga heeft
hiervoor persoonsgegevens van medewerkers met deze partij gedeeld.
Zga geeft in geen geval persoonsgegevens door aan ontvangers buiten de Europese Unie.

 

 1. WEBSITEBEZOEK

Op de website van Zga worden de algemene bezoekersgegevens niet bijgehouden. Wel kan Zga
persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op
de website aan Zga verstrekt. Zga kan in dat geval de persoonsgegevens verwerken zoals aangegeven
in artikel 2 van deze privacyverklaring.

 

7.RECHTEN VAN CLIENTEN

Wanneer u informatie wilt over de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, kunnen wij u
deze informatie pas geven als voldoende duidelijk is wie u bent (identificeren) en u ook
daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn (authentiseren). Wij verstrekken geen gegevens over
de telefoon of via e-mail zonder dat wij zeker weten met wie wij communiceren en of wij u de
persoonsgegevens rechtmatig kunnen verstrekken. Hiermee zorgen wij ervoor dat de privacy van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is.

 

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke per 25 mei 2018 gehandhaafd
wordt, krijgt u meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen als uw persoonsgegevens worden verwerkt.
De AVG komt in de plaats van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Uw bestaande privacy rechten worden uitgebreid en er gelden 2 nieuwe rechten. Deze zijn hieronder |
vastgelegd en uitgebreider in de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG),

 

 • Recht op inzage in door ons vastgelegde gegevens (nieuw);
 • Recht om vergeten te worden (nieuw);
 • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van gegevens;
 • Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijze van gebruik van gegevens;
 • Recht op het overdragen van uw persoonsgegevens;
 • Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren. Bijvoorbeeld
als dat in strijd met de wet is. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw
gegevens of uw bezwaar tegen een verwerking kunt u indienen bij onze functionaris
gegevensverwerking via lvdleeuw@zg-aelsmeer.nl of schriftelijk:

Zorggroep Aelsmeer
Molenpad 2
1431 BZ Aalsmeer
t.a.v. L.v.d.Leeuw
Bij het recht op bezwaar, recht om vergeten te worden of het recht op het overdragen van uw
persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van Zga
(zie contact gegevens hierboven).

 

 1. Toestemming

Zga zal expliciet om toestemming vragen om persoonsgegevens te mogen verwerken. In bepaalde
gevallen betekent dit dat wij uw handtekening hiervoor nodig hebben. Een voorbeeld hiervan is
wanneer wij uw gegevens aan een derde partij door willen geven en daarvoor uw toestemming nodig hebben.

Daarnaast vragen wij u om toestemming wanneer wij gegevens van u willen opvragen bij een derde
partij zoals bijvoorbeeld een huisarts of een collega instelling. U kunt uw afgegeven toestemming te
alle tijden intrekken.

 

 1. Soort verwerkingen

Alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Zga zijn opgenomen in het zogenoemde “register
van verwerkingsactiviteiten”. Een uittreksel van de door Zga van u verzamelde persoonsgegevens
(inclusief het doel en de grondslag hiervoor) kunt u opvragen bij de Functionaris voor

Gegevensbescherming van SZT (zie contact gegevens hierboven).

 

 1. Profiling

Zga verwerkt géén gegevens van u op basis waarvan een geautomatiseerde besluitvorming
plaatsvindt die voor u gevolgen heeft (profiling).

 

 1. BEVEILIGEN

Zga neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt de passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen
tegen te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende software systemen die NEN gecertificeerd
zijn om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

 1. KLACHTEN

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn}
van misbruik, of u wenst meer informatie over de beveiliging van door Zga verzamelde
persoonsgegevens, neem dan meteen contact op Zga, bereikbaar op de volgende manier:

Zorggroep Aelsmeer
Molenpad 2
1431 BZ Aalsmeer
t.a.v. L.v.d.Leeuw
Tel: 0297-326050
E-mail: lvdleeuw@zg-aelsmeer.nl

Zca zet zich namelijk volledig in voor een zo goed mogelijke dienstverlening en bescherming van uw
persoonsgegevens. Desondanks kan het voorkomen dat u het oneens bent met de manier van
werken of handelwijze van Zca m.b.t. de uitvoering van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Het beste kunt u dat dan meteen met Zga bespreken. Komt u er samen met
Zga niet uit of heeft u een zodanige klacht over de bescherming van uw persoonsgegevens, dat u
deze niet met Zga kunt of wilt bespreken, dan hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt uw klacht melden of hen een tip geven via deze link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

U kunt u klacht of tip ook schriftelijk indienen:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Uw klacht/tip kan een reden zijn om een onderzoek te starten. En met uw klacht/tip kun u namelijk
ook bijdragen aan de bescherming van de persoonsgegeven van alle Nederlanders.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

E.A. Keulemans
Zorgcentrum Aelsmeer
Molenpad 2
1431 BZ Aalsmeer

t.a.v. E.A Keulemans

Email: ekeulemans@zg-aelsmeer.nl

 

Functionaris voor Gegevensbescherming

L.v.d.Leeuw
Zorgcentrum Aelsmeer
Molenpad 2
1431 BZ Aalsmeer
t.a.v. L.v.d.Leeuw

Email:lvdleeuw@zg-aelsmeer.nl

 

 1. Cameratoezicht locaties Molenpad

 

Doel

Het doel van cameratoezicht is om de bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer op de locatie Molenpad een veilige woonomgeving te bieden.
Met het cameratoezicht zijn medewerkers beter in staat om te observeren en kunnen medewerkers direct inspringen op risicovolle situaties om risico’s op
gezondheidsschade bij de cliënten te verkleinen of zelfs voorkomen.

Cameratoezicht wordt dus niet gebruikt voor het volgen en/of controleren van medewerkers.

 

Inzet van camera’s

Gebleken is dat het inzetten van camera’s de meest veilige manier is om onze bewoners zoveel
mogelijk van hun vrijheden te laten genieten. Elke andere maatregel zou leiden tot meer
vrijheidsbeperking en hier is de organisatie groot tegenstander van. Dit neemt echter niet weg dat
cameratoezicht incidenten kan voorkomen. Het blijft mogelijk dat er incidenteel voor gekozen wordt
om ook een andere, minder ingrijpende maatregel, wordt toegepast omwille de veiligheid van de cliënt.

Camera’s worden dus ook alleen geplaatst in ruimtes die relevant zijn voor bovenstaande. Ruimtes
die niet toegankelijk zijn voor bewoners behoeven geen cameratoezicht.

Omdat er geen opnames worden gemaakt en er alleen op locatie zelf gekeken kan worden naar de
camerabeelden (live) wordt ook de privacy van medewerkers gewaarborgd en kunnen medewerkers
nooit aangesproken worden op functioneren o.b.v. camerabeelden.
Het inzetten van camera’s is voorgelegd aan de ondernemingsraad en die heeft hier destijds mee ingestemd.

 

Registratie van beelden en de bewaartermijn

De camera’s zijn alleen waar te nemen op de werkplekken en telefoons op locatie. Buiten het huis kan niemand meekijken op de camera’s.
Er worden dus geen camerabeelden geregistreerd of bewaard. Het is voor niemand in de organisatie mogelijk om live
mee te kijken of camerabeelden uit het verleden te bekijken.

 

Informeren van medewerkers en het publiek

Medewerkers worden vooraf geïnformeerd over het installeren van de camerabeveiliging, over de
plekken waar de camera’s worden opgehangen, over de protocollen die van toepassing zijn en
andere stukken die van belang zijn voor dit onderwerp. Dit is onder andere opgenomen in de
personeelsgids. De cliënten en/of diens vertegenwoordigers hebben schriftelijk toestemming
gegeven voor het gebruik maken van cameratoezicht .
Bezoekers worden geïnformeerd via bordjes bij de voordeur van de locatie waarop vermeld staat dat er gebruik gemaakt wordt van cameratoezicht.

 

Bijlage 1

UW PRIVACY RECHTEN

 

Het recht op dataportabiliteit 

Het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dit houdt in dat u het recht hebt om uw
persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft. Ook kunt u vragen om gegevens
rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Ten eerste gaat het alleen om digitale
gegevens. Papieren dossiers vallen er dus niet onder.

Ten tweede gaat het om persoonsgegevens die een organisatie óf met toestemming van de betrokkene verwerkt óf om een
overeenkomst met de betrokkene uit te voeren.
Bij het recht op dataportabiliteit moet Zga de gegevens verstrekken in een vorm die het voor u makkelijk maakt om uw gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie.
Zga is daarom wettelijk verplicht om de gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat te verstrekken.

 

Het recht op vergetelheid 

Het recht om ‘vergeten’ te worden. Dit recht houdt in dat Zga in een aantal gevallen
persoonsgegevens moeten wissen als u (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom
vraagt. Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op
vergetelheid van toepassing:

 • Niet meer nodig

Zga heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor Zga ze heeft
verzameld of waarvoor Zga ze verwerkt.

 • Intrekken toestemming

De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan Zga voor het gebruik
van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.

 • Bezwaar

De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de
AVG een absoluut recht van bezwaar tegen directe marketing. En een relatief recht van
bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van Zga om de
persoonsgegevens te verwerken.

 • Onrechtmatige verwerking

Zca verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke
grondslag is voor de verwerking.

 • Wettelijk bepaalde bewaartermijn

Zca is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.

 • Kinderen

De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of
website (‘dienst van de informatiemaatschappij’).

 

Het Recht op inzage.

Dat is het recht om de persoonsgegevens die Zga van u verwerkt in te zien. De Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. U heeft
het recht om te vragen welke gegevens Zca van u heeft. U heeft het recht om deze gegevens in te|
zien. In de AVG (artikel 15) staat dit recht beschreven als ‘recht op inzage’. Tevens moet Zga bij
inzageverzoeken u ook laten weten:

 • Waarom Zga bepaalde gegevens verwerkt.
 • Welke soorten persoonsgegevens Zga verzamelt.
 • Indien van toepassing: aan welke organisaties Zga de persoonsgegevens doorgeeft.
 • Hoe lang Zga de persoonsgegevens bewaart.
 • Welke privacy rechten mensen hebben: het recht om hun persoonsgegevens te laten
  wijzigen, aanvullen of wissen, om Zga te vragen om minder persoonsgegevens te verwerken
  en om bezwaar te maken als Zga hun persoonsgegevens verwerkt.
 • Dat mensen het recht hebben om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Indien van toepassing: van welke organisatie Zga persoonsgegevens heeft ontvangen als Zga
  deze niet zelf heeft verzameld bij de betrokken personen.
 • Indien van toepassing: op basis van welke logica Zga een geautomatiseerd besluit over iemand neemt.

 

Het Recht op rectificatie en aanvulling.

Het recht om de persoonsgegevens die Zga verwerkt te wijzigen. Het recht om onjuiste
persoonsgegevens te laten wijzigen of om persoonsgegevens aan te vullen. Zga is er verantwoordelijk
voor dat de persoonsgegevens die Zga verwerkt juist zijn. En dat Zga deze gegevens actualiseert als
dat nodig is. Zijn persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor Zga die verwerkt, onjuist?
Dan is Zga verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om die gegevens te rectificeren of aan te
vullen. Dus ook als de cliënt Zga erop wijst dat zijn/haar gegevens niet kloppen of onvolledig zijn.

Derde partijen informeren Heeft Zga  onjuiste of onvolledige persoonsgegevens aan derde partijen
verstrekt? Dan moet Zga de aangepaste of aangevulde gegevens ook aan deze organisaties
doorgeven. Als een betrokkene daar om vraagt, moet Zga ook vertellen welke organisaties zij op die
manier heeft geïnformeerd.

 

Het recht op beperking van de verwerking

Het recht om minder gegevens te laten verwerken. Mensen hebben in bepaalde situaties het recht
op beperking van het gebruik van hun gegevens. Het recht op beperking van de verwerking geldt in
situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:

 • Gegevens zijn mogelijk onjuist

Geeft iemand aan dat Zga onjuiste persoonsgegevens gebruikt? Dan mag Zga deze gegevens
niet gebruiken zolang Zga nog niet heeft gecontroleerd of de gegevens wel kloppen.

 • De verwerking is onrechtmatig

Zga mag bepaalde gegevens niet verwerken, maar de betrokkene wil niet dat Zga de
gegevens wist. Bijvoorbeeld omdat hij de gegevens later nog wil opvragen.

 • Gegevens zijn niet meer nodig

Zga heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor Zga ze heeft
verzameld. Maar de betrokkene heeft de persoonsgegevens nog wel nodig voor een
rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij hij betrokken is.

 • Betrokkene maakt bezwaar

Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens? Dan moet Zga
stoppen met deze gegevens te verwerken. Tenzij Zga dwingende gerechtvaardigde gronden
voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van
de betrokkene. Zo lang nog niet duidelijk is of de gronden van Zga zwaarder wegen, mag Zga
de gegevens niet verwerken.

 

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Sommige organisaties nemen een besluit op
basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij profilering. De Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen recht op een menselijke blik bij besluiten die
over hen gaan. Voorbeelden zijn de automatische weigering van een online ingediende]
kredietaanvraag of verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst. Wilt u
een besluit nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens? En zitten daar voor de betrokken
persoon consequenties aan? Dan heeft deze persoon het recht zich te beroepen op dit artikel. Dat
betekent dat u een nieuw besluit moet nemen waarbij een mens de gegevens heeft beoordeeld.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Geeft mensen het recht om bezwaar
te maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens. In de AVG staat dit recht beschreven als
‘recht van bezwaar’. Verwerkt Zca persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang?

Of op grond van een gerechtvaardigd belang? Dan hebben de betrokkenen – de mensen van wie u

gegevens verwerkt – altijd het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van hun gegevens.

Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens? Dan moet Zga stoppen met
deze gegevens te verwerken. Tenzij Zga dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking
aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die te
maken hebben met een rechtsvordering. Let op: zo lang nog niet duidelijk is of de gronden van SZT
zwaarder wegen, mag Zga de betreffende gegevens niet verwerken. Zga stelt dan een beperking van
de verwerking in.

Direct marketing

Gebruikt Zca persoonsgegevens voor direct marketing? Dan hebben betrokkenen altijd het recht om
hiertegen bezwaar te maken. Ook als het gaat om profilering voor deze marketingdoeleinden. Maakt
iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens voor direct marketing? Dan moet
Zga hier hoe dan ook direct mee stoppen.

 

Het recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Zga moet u
informeren over het recht op bezwaar. Dit moet Zga doen uiterlijk op het moment van het eerste
contact met de u. Zga informeert u hierover door middel van het privacyreglement en tevens
besteed Zga hier nog aandacht aan tijdens het intakegesprek.

 

Verzoek binnen 1 maand uitvoeren

Zga is in de meeste gevallen verplicht om uw verzoek binnen 1 maand uit te voeren en u ook binnen
1 maand te laten weten dat dat is gebeurd. Tenzij Zga volgens de AVG niet verplicht is om aan uw
verzoek te voldoen. Maar ook dan moeten Zga u dat binnen 1 maand laten weten.

 

Verzoek binnen 3 maanden uitvoeren

In uitzonderlijke gevallen mag Zga binnen 3 maanden reageren op uw verzoek. Bijvoorbeeld wanneer
een verzoek heel complex is. Maar ook dan geldt dat Zga u wel binnen 1 maand moeten laten weten
dat zij meer tijd nodig hebben het verzoek uit te voeren. Voor meer informatie: zie

www.rijsoverheid.nl – zoek op AVG en WGBO en https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Het Recht op duidelijke informatie/ informatieplicht

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft een therapeut informatieplicht.
Dit betekent dat Zga verplicht is om nieuwe en bestaande cliënten duidelijk te informeren over wat
Zga met hun persoonsgegevens doet.

Zga informeert en wijst cliënten op hun privacy rechten door middel van deze privacyverklaring.

Nieuwe cliënten ontvangen deze privacyverklaring in PDF per e-mail als hun eerste afspraak
bevestigd wordt door Zga. Tevens ontvangt de cliënt dan ook de algemene voorwaarden en de
betalingsvoorwaarden van Zga. Ook staat deze privacyverklaring in PDF gepubliceerd op de website
van Zga ter informatie voor alle cliënten en geïnteresseerden. Daarnaast wijst Zga de cliënt in het
intakegesprek mondeling nogmaals op alle rechten die een cliënt heeft en heeft de cliënt de ruimte
om eventuele vragen hierover te stellen. Door ondertekening van de verwerkersovereenkomst,
verklaart de cliënt:

 • Het intake formulier naar waarheid te hebben ingevuld en informatie aan de therapeut naar
  waarheid te hebben verstrekt